Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest „CARMOTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z siedzibą w Żodyniu (64-212), przy ul. Spacerowej 25, NIP: 923-16-67-045, REGON: 301106240 (dalej również jako  ,,ADO”).

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr:(+48) 68 347 26 80, Fax: (+48) 68 346 83 11, w drodze korespondencji elektronicznej, (mail:biuro@carmotion.pl) lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.


Jaki Twoje dane osobowe przetwarzamy?

ADO przetwarza dane wskazane w formularzu zamówienia, tj.: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres mail.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

ADO przetwarza dane osobowe w celu:

 • zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umowy sprzedaży oferowanych w sklepie internetowym produktów, w tym dostawy produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
 • świadczenia usług drogą elektroniczną, poprzez możliwość rejestracji konta w serwisie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
 • wystawiania faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
 • windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
 • kontaktu telefonicznego na podany w formularzu zamówienia numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego swoich produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne);
 • przesłania informacji handlowej w zakresie swoich produktów powiązanych na podany w formularzu zamówienia adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i  świadczeniu usług drogą elektroniczną).
Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO oraz agenci i przedstawiciele handlowi ADO, a także firmy kurierskie oraz biura rachunkowe, za pomocą których ADO dostarczać będzie produkty do Klienta. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania danych wynosi:

 • dane podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane jest przez okres posiadania konta w serwisie internetowym;
 • dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (2 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat);
 • dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

W przypadkach prawem przewidzianych osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie kontakt w celu przedstawienia propozycji zawarcia umowy, a także uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży Produktów.

Informacje dodatkowe
 • ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
 • ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Oświadczenia Klienta

Oświadczam, że przed zawarciem umowy udostępniono mi Regulamin Sklepu Internetowego carmotion.pl oraz klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także, że zapoznałem się z tymi dokumentami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu przez „CARMOTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z siedzibą w Żodyniu (64-212), przy ul. Spacerowej 25, NIP: 923-16-67-045, REGON: 301106240, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000330355, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (dalej jako ,,Administrator”) w celu marketingu usług i towarów podmiotów powiązanych z Administratorem.

Wyrażam zgodę, na przesyłanie mi przez Administratora danych osobowych informacji handlowej  o produktach i usługach świadczonych przez Administratora na mój adres poczty elektronicznej podany w formularzu.

Wyrażam zgodę,  na  otrzymywanie połączeń od Administratora, na podany w formularzu numer telefonu, w tym wykonywanych przy pomocy automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego usług i produktów Administratora.