Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest „CARMOTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z siedzibą w Żodyniu (64-212), przy ul. Spacerowej 25, NIP: 923-16-67-045, REGON: 301106240, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000330355, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę odbywa się wyłącznie w celu realizacji umowy, chyba że Klient złoży dodatkowe oświadczenie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Z Administratorem można się komunikować za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@carmotion.pl, telefonicznie: (+48) 68 347 26 80, Fax: (+48) 68 346 83 11 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej https://carmotion.pl/pl/kontakt, a także pisemnie na adres: Żodyń, ul. Spacerowa 25, 64-212 Siedlec, Polska. Administrator przetwarza dane osobowe w szczególności w postaci danych identyfikacyjnych, danych adresowych, numeru identyfikacji podatkowej i innych numerów rejestrowych, danych kontaktowych oraz danych identyfikacyjnych osób wskazanych do kontaktu przez klienta.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
  1. wykonywania świadczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
  2. sprzedaży Produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
  3. windykacji należności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
  4. obroną przed roszczeniami Klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
  5. marketingu własnych usług i produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
  6. obsługi reklamacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy)
  7. wystawiania faktur oraz przyjmowanie płatności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b  i c RODO – realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego)
  8. realizacji próśb Klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy)
  9. kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – zgoda);
  10. przesłania informacji handlowej w zakresie usług i produktów na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i  świadczeniu usług drogą elektroniczną - zgoda)
 5. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy administratora, agenci i przedstawiciele handlowi Administratora, a także biuro rachunkowe oraz kurierzy.
 6. Okres przechowywania danych wynosi:
  1. w zakresie danych znajdujących się formularzu rejestracyjnym – przez okres rejestracji konta w serwisie;
  2. w zakresie danych znajdujących się w umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (2 lata od rozwiązania umowy) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (6 lat do końca roku kalendarzowego od dnia rozwiązania umowy);
  3. w zakresie danych zawartych na fakturach/paragonach przechowywane są przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
 7. Administrator zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.
 8. Klient w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach uprawniony jest do domagania się od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto Klient uprawniony jest do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże bez podania danych osobowych Usługi nie mogą być świadczone, a tym nie może dojść do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

Polityka „Cookies”

 1. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta, za pomocą którego łączy się z Sklepem internetowym. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. 
 2. Pliki Cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej w celu umożliwienia powrotu do zawartości koszyka. Pliki Cookies umożliwiają także zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień oraz parametrów strony.
 3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.
 4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.