REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
CARMOTION.PL

Sklep internetowy „Carmotion” dostępny pod adresem: https://carmotion.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony jest przez „CARMOTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z siedzibą w Żodyniu (64-212), przy ul. Spacerowej 25, NIP: 923-16-67-045, REGON: 301106240, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000330355, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł. 
 
Sklep internetowy „Carmotion” stanowi platformę przeznaczoną wyłącznie dla Przedsiębiorców, zamawiających Towar od Carmotion Sp. z o. o. dla celów zawodowych, bezpośrednio związanych z wykonywaną przez nich działalnością gospodarczą i niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.  
 
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego: https://carmotion.pl/pl/regulamin, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. 
 
Ze Sprzedawcą Klient może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@carmotion.pl, telefonicznie: (+48) 68 347 26 80, Fax: (+48) 68 346 83 11 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej https://carmotion.pl/pl/kontakt, a także pisemnie na adres: Żodyń, ul. Spacerowa 25, 64-212 Siedlec, Polska. 
 
Słowniczek:
Sklep lub Sklep internetowy- platforma przeznaczona do składania zamówień i dokonywania zakupów Towarów przez Kupującego online na stronie carmotion.pl. 
Strona produktowa – strona w serwisie internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu.
Regulamin – niniejszy dokument regulujący składanie zamówień i dokonywania zakupów Towarów przez Kupującego online na stronie carmotion.pl 
Sprzedawca – CARMOTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Żodyniu (64-212), przy ul. Spacerowej 25, NIP: 923-16-67-045, REGON: 301106240, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000330355, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Kupujący – przedsiębiorca, który nabywa Towar od Carmotion Sp. z o. o. dla celów zawodowych, bezpośrednio związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów w Sklepie dla celów zawodowych, bezpośrednio związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Towar lub Produkt – rzecz lub rzeczy ruchome, będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej między Sprzedawcą a Kupującym.
Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru. 
Konto Klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.  
Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową. 
Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
§1
Postanowienia ogólne
 
    1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na Produkty dostępne w  Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma zastosowanie do składania zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.
    2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://carmotion.pl oraz siedzibie Carmotion Sp. z o. o.
    3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania ofert na Produkty umieszczone na Stronach produktowych Sklepu. Składanie ofert możliwe jest poprzez złożenie zamówienia w serwisie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia, w tym podania adresu dostawy, danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT (imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania, NIP) wybranego sposobu płatności oraz wybrania zamawianego Produktu.
    4. Klientem może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
    5. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym ofertę Klientem jako kupującym, a Sprzedawcą. 
    6. Każdy Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. 
    7. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Jeżeli Kupujący oświadczy, że nie akceptuje Regulaminu, to Carmotion Sp. z o.o. odmówi realizacji zamówienia. 
    8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Towarów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. Zmiany te nie mają wpływu na treść praw nabytych przed wprowadzeniem tych zmian. 
    9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
    10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
    11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
    12. Sprzedawca przestrzega zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
    13. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego, dostępna pod adresem: https://carmotion.pl/pl/polityka-prywatnosci. 
 
§2
Warunki techniczne składania zamówień
 
    1. Warunkiem technicznym korzystania z funkcjonalności Sklepu jest posiadanie poprawnie działającego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu oraz aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
    2. Do korzystania ze strony https://carmotion.pl, w tym przeglądania asortymentu strony oraz składania zamówień na Produkty, niezbędny jest:
    a) komputer lub urządzenie podobne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
    b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
    c) włączona obsługa Cookies i Java Script.
    3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania zamówienia.
    4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta.
    5. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru w Sklepie internetowym, a wyglądem Towaru dostarczonego do Kupującego, które wynikają wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia, nie stanowią podstawy do kierowania roszczeń przeciwko Sprzedawcy.  
 
§3
Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
 
    1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
    a) umożliwieniu wypełniania formularza zamówienia w celu zawarcia Umów sprzedaży,
    b) umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta Klienta,
    c) przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Towarach w formie „Newslettera”.
    2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełniania formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
    3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta Klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania prze niego rejestracji w Sklepie internetowym.
    4. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
 
§4
Rejestracja
 
    1. W celu złożenia zamówienia, Sprzedawca umożliwia rejestrację użytkowników w serwisie internetowym.
    2. W celu rejestracji w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, numer telefonu, firmę przedsiębiorcy, adres firmy, adres e-mail, adres do wysyłki, numer NIP, hasło, zaakceptować Regulamin oraz złożyć wymagane oświadczenia.
    3. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego są nieodpłatne.
    4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
    5. Usunięcie konta Klienta ze Sklepu odbywa się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej z prośbą o usunięcie konta na adres: biuro@carmotion.pl. 
 
§5
Zamówienia
 
    1. Sprzedawca zastrzega, że ceny oraz pozostałe informacje na temat Towarów w Sklepie internetowym nie stanowią elektronicznej oferty sprzedaży, ani nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów o umowie sprzedaży zawartych w Kodeksie cywilnym.
    2. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.   
    3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. 
    4. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia. 
    5. W celu złożenia zamówienia przy pomocy formularza znajdującego się na stronie internetowej należy: wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia znajdujący się na Stronie produktowej, a następnie kliknąć przycisk ,,dodaj do koszyka”, wybrać formę dostawy zamawianego Produktu, uzupełnić formularz zamówienia, wybrać formę płatności za zamawiany Produkt, dopisać w polu UWAGI inne istotne informacje oraz potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie przycisku ,,zamawiam i płacę”. Przez kliknięcie przycisku ,,zamawiam i płacę” Klient składa zamówienie.
    6. Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez przysłanie do Klienta dokumentu potwierdzającego cenę i warunki zakupu. Potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta.
    7. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. 
    8. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu. 
    9. Cena Towaru w Sklepie internetowym jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
    10. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby informacja o dostępności Towarów w Sklepie internetowym pokrywała się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części zamówionego Towaru, Kupujący zostanie o tym powiadomiony w formie mailowej.  
    11. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta: za pośrednictwem firmy kurierskiej, pocztą polską lub poprzez odbiór osobisty. 
    12. Sprzedawca zastrzega, że art. 661 § 1-3 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania do sprzedaży w Sklepie internetowym. 
 
§6
Ogólne warunki sprzedaży Towarów
 
    1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Podana cena nie obejmuje kosztów dostawy. 
    2. Dostawa Produktu odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy dostępne są na Stronie produktowej. 
    3. Koszty dostawy zostaną dodane do ceny w zależności od wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu zamówienia.  
    4. Przed dokonaniem zamówienia Klientowi wskazana będzie łączna kwota jaką będzie musiał uiścić w związku z dokonaniem zamówienia wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, w tym kosztami dostawy.
    5. Płatność za zamówione Produkty może nastąpić w następujących formach:
    a) przy odbiorze - realizacja zamówienia w takim wypadku rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia;
    b) przelewu elektronicznego w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
    c) przelewu bankowego - realizacja zamówienia w takim wypadku rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy, przy czym Klient powinien dokonać wpłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia w Sklepie, pod rygorem pozostawienia zamówienia bez rozpatrzenia i zwrotu ewentualnie wpłaconych środków.
    6. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie przelewem elektronicznym w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
    7. W przypadku braku dokonania płatności w formie przelewu elektronicznego, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep bezpośrednio po złożeniu zamówienia i odesłaniu Klienta przez serwis na stronę internetową podmiotu realizującego płatność umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą. 
    8. Termin dostawy Towaru określony w zamówieniu może ulec zmianie w zależności od możliwości jego dostarczenia przez Sprzedawcę. 
    9. W przypadku złożenia zamówienia na więcej niż jeden Towar, Sprzedawca ma prawo zrealizować zamówienie na poszczególne Towary w różnych terminach lub więcej, niż jedną przesyłką.
    10. Wydanie Produktu nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy, przy czym wydanie Produktu uzależnione jest od dokonania płatności przez Klienta. O wszelkich przeszkodach wpływających na czas realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W wypadku, gdyby wydanie Produktu miało nastąpić w terminie dłuższym niż 30 dni, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, celem ustalenia nowego terminu realizacji. 
    11. Z chwilą wydania Produktu na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 
    12. Kupujący zobowiązany jest do zbadania stanu przesyłki z Towarem w momencie jej przyjmowania – pod rygorem utraty uprawnień wynikających z przepisów prawa. 
    13. W przypadku widocznego naruszenia zabezpieczeń, uszkodzenia opakowania lub niezgodności liczby paczek z liczbą ujawnioną w dokumencie dostawy – Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia takiej przesyłki.
    14. Kupujący zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, tj. spisania protokołu stanu/odbioru przesyłki, który powinien zawierać co najmniej następujące informacje: nr przesyłki, datę, dokładny opis stanu przesyłki ze wskazaniem naruszenia zabezpieczeń lub uszkodzenia, braków, ilości opakowań (paczek/palet), czytelne podpisy odbiorcy/Kupującego i kierowcy/dostawcy, a także do sporządzenia dokumentacji fotograficznej – pod rygorem utraty uprawnień wynikających z przepisów prawa. 
    15. Kupujący przekazuje protokół stanu/odbioru uszkodzonej przesyłki Sprzedawcy mailowo na adres: biuro@carmotion.pl najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przyjęcia lub odmowy przyjęcia przesyłki z Towarem – pod rygorem utraty uprawnień wynikających z przepisów prawa.
    16. W przypadku przyjęcia przesyłki Kupujący jest zobowiązany do zbadania jej zawartości, w tym w szczególności kompletności Towaru i jego zgodności z dokumentem dostawy, a w przypadku stwierdzenia niekompletności Towaru lub niezgodności z dokumentem dostawy, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy na adres: biuro@carmotion.pl najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki – pod rygorem utraty uprawnień wynikających z przepisów prawa. 
    17. W przypadku stwierdzenia niezgodności w dostawie, Sprzedawca informuje Kupującego o sposobie i terminie załatwienia sprawy, która zostanie załatwiona nie później, niż w terminie 30 dni od dnia przekazania jej do realizacji. 
    18. Kupujący nie może zwrócić przesyłki na koszt Sprzedawcy bez uzgodnienia tego ze Sprzedawcą. Sprzedawca zleca przewoźnikowi odebranie od Kupującego przesyłki albo przyjęcie przesyłki przez przedstawiciela lub pracownika Sklepu.  
    19. Sprzedawca odmawia przyjęcia zwracanego Towaru, jeżeli Towar ma ślady użytkowania, jest uszkodzony lub nie ma oryginalnego opakowania.
    20. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
    21. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona. 
    22. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia – w sumie do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta. 
 
§7
Gwarancja
 
        1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
        2. W wypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na Stronie internetowej Sklepu.
        3. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień z gwarancji. 
 
§8
Zwrot należności
 
1.    W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sprzedawcy, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni. Sprzedawca może jednak wstrzymać zwrot płatności do czasu przedstawienia przez Klienta potwierdzenia wysłania zwrotnego Produktu.
2.    Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. 
3.    Zwrot płatności dokonanych przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy, który wskaże Klient po wezwaniu go do przesłania numeru tego rachunku bankowego. W braku takiej możliwości zwrot należności nastąpi przekazem pocztowym.
4.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta. 
 
§9
Prawa autorskie
 
Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (w tym grafiki, teksty, układy stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione. 
 
§10
Postanowienia końcowe
 
    1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych. 
    2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
    3. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sprzedawcą będą rozpoznawane przed sądem właściwym według siedziby Sprzedawcy.
    4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
    5. Sprzedawca nie podejmuje działań w celu zapewnienia aby opinie i oceny odnośnie produktów pochodziły od osób, które używały danego produktu lub go nabyły. 
    6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2023 r.